END To END Testing Tutorial 2

END-To-END Testing Tutorial: Khái Niệm và Ví Dụ

1.End To End Testing 

End To End Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm xác nhận toàn bộ phần mềm từ đầu đến cuối cùng với sự tích hợp của nó với các giao diện bên ngoài. 

Mục đích của kiểm thử end-to-end là kiểm tra toàn bộ phần mềm về sự phụ thuộc, tính toàn vẹn của dữ liệu và giao tiếp với các hệ thống, giao diện và cơ sở dữ liệu khác để thực hiện sản xuất hoàn chỉnh như kịch bản.

Cùng với hệ thống phần mềm, nó cũng xác nhận việc xử lý hàng loạt / dữ liệu từ các hệ thống ngược / xuôi khác. Do đó, tên “End-to-End” . 

Kiểm tra từ đầu đến cuối thường được thực hiện sau Kiểm tra chức năng và hệ thống . Nó sử dụng sản xuất thực tế như dữ liệu và môi trường thử nghiệm để mô phỏng cài đặt thời gian thực. Kiểm thử End-to-End còn được gọi là Kiểm thử chuỗi .

 

word image 54

2.Tại sao phải kết thúc thử nghiệm?

End To End Testing xác minh toàn bộ luồng hệ thống và tăng độ tin cậy bằng cách phát hiện các vấn đề và tăng phạm vi kiểm tra của các hệ thống con.

Các hệ thống phần mềm hiện đại rất phức tạp và được kết nối với nhau với nhiều hệ thống con có thể khác với các hệ thống hiện tại. 

Toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ do lỗi của bất kỳ hệ thống con nào là rủi ro lớn có thể tránh được bằng thử nghiệm End-to-End.

3.Kết thúc quá trình kiểm tra kết thúc:

Sơ đồ sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình thử nghiệm End to End.

word image 55

3.1 Các hoạt động chính liên quan đến End To End Testing là:

Nghiên cứu các yêu cầu End To End Testing 

Thiết lập môi trường thử nghiệm và yêu cầu phần cứng / phần mềm

Mô tả tất cả các hệ thống và quy trình hệ thống con của nó.

Mô tả vai trò và trách nhiệm đối với tất cả các hệ thống

Phương pháp và tiêu chuẩn thử nghiệm

Theo dõi các yêu cầu từ đầu đến cuối và thiết kế các trường hợp thử nghiệm

Dữ liệu đầu vào và đầu ra cho mỗi hệ thống

4.Làm thế nào để tạo các trường hợp End To End Testing ?

word image 56

Khung thiết kế End To End Testing  bao gồm ba phần

Xây dựng các chức năng người dùng

Điều kiện xây dựng

Xây dựng các trường hợp thử nghiệm

Hãy xem xét chúng một cách chi tiết:

4.1.Xây dựng các chức năng của người dùng

Các hoạt động sau nên được thực hiện như một phần của chức năng người dùng xây dựng:

Liệt kê các tính năng của hệ thống và các thành phần được kết nối với nhau của chúng

Liệt kê dữ liệu đầu vào, hành động và dữ liệu đầu ra cho từng tính năng hoặc chức năng

Xác định mối quan hệ giữa các chức năng

Xác định xem chức năng có thể được tái sử dụng hay độc lập

Ví dụ: Xem xét một tình huống trong đó bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình và chuyển một số tiền sang tài khoản khác từ một số ngân hàng khác ( hệ thống phụ của bên thứ 3 )

Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng

Kiểm tra số dư trong tài khoản

Chuyển một số tiền từ tài khoản của bạn sang một số tài khoản ngân hàng khác ( hệ thống phụ của bên thứ 3 )

Kiểm tra số dư tài khoản mới nhất của bạn

Đăng xuất ứng dụng

4.2.Điều kiện xây dựng dựa trên chức năng của người dùng

Các hoạt động sau được thực hiện như một phần của điều kiện xây dựng:

Xây dựng một tập hợp các điều kiện cho từng chức năng người dùng đã xác định

Các điều kiện bao gồm điều kiện trình tự, thời gian và dữ liệu

Ví dụ -Kiểm tra các điều kiện khác như

4.2.1 Trang đăng nhập

Tên người dùng và mật khẩu không hợp lệ

Kiểm tra bằng tên người dùng và mật khẩu hợp lệ

Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu

Kiểm tra thông báo lỗi

4.2.2 Số dư

  • Kiểm tra số dư hiện tại sau 24 giờ. (Nếu chuyển khoản được gửi đến một ngân hàng khác)
  • Kiểm tra thông báo lỗi nếu số tiền chuyển lớn hơn số dư hiện tại

4.3 Xây dựng một kịch bản thử nghiệm

Xây dựng tình huống thử nghiệm cho chức năng người dùng đã xác định

Trong trường hợp này,

Đăng nhập vào hệ thống

Kiểm tra số dư ngân hàng

Chuyển số dư ngân hàng

4.4 Xây dựng nhiều trường hợp thử nghiệm

Xây dựng một hoặc nhiều trường hợp thử nghiệm cho mỗi kịch bản được xác định. Các trường hợp thử nghiệm có thể bao gồm mỗi điều kiện như một trường hợp thử nghiệm duy nhất.

5.Các chỉ số cho End To End Testing :

Sau đây là một vài trong số nhiều chỉ số được sử dụng cho End To End Testing .

Trạng thái chuẩn bị Test Case: Nó cung cấp tiến độ chuẩn bị Test Case so với kế hoạch

Tiến độ kiểm tra hàng tuần- Cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ phần trăm hoàn thành kiểm tra hàng tuần- Không thực hiện được, không được thực hiện và thực hiện theo kế hoạch cho kiểm tra thực thi.

Tình trạng & Chi tiết khuyết tật- Nó cho biết Tỷ lệ phần trăm khuyết tật mở và đóng theo tuần. Ngoài ra, phân bổ khuyết tật hàng tuần dựa trên mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên

Tính khả dụng của môi trường – Tổng số giờ “lên” / Tổng số giờ được lên lịch mỗi ngày để kiểm tra

6.End to End Testing vs System Testing

End to End Testing System Testing
Xác thực hệ thống phần mềm cũng như các hệ thống con được kết nối với nhau Chỉ xác thực hệ thống phần mềm theo các thông số kỹ thuật yêu cầu.
Nó kiểm tra toàn bộ quy trình end-to-end. Nó kiểm tra các chức năng và tính năng của hệ thống.
Tất cả các giao diện, hệ thống phụ trợ sẽ được xem xét để thử nghiệm Thử nghiệm chức năng và phi chức năng sẽ được xem xét để thử nghiệm
Nó được thực thi sau khi Kiểm tra hệ thống hoàn tất. Nó được thực thi sau khi Kiểm tra tích hợp .
Thử nghiệm End to End bao gồm việc kiểm tra các giao diện bên ngoài có thể phức tạp để tự động hóa. Do đó, Kiểm tra thủ công được ưu tiên hơn. Cả Thủ công và Tự động hóa đều có thể được thực hiện để Kiểm tra hệ thống

7.Kết luận

Như vậy trong Kỹ thuật phần mềm, End To End Testing là quá trình xác minh một hệ thống phần mềm cùng với các hệ thống con của nó. Thách thức lớn nhất trong thử nghiệm này là có đủ kiến ​​thức về toàn bộ hệ thống cũng như một hệ thống con được kết nối với nhau.

Bài viết này chỉ có hơn 1200 từ, nhưng chúng tôi đã tóm gọn lại những vấn đề hết sức quan trọng của End To End Testing đó là: Khái niệm, Làm thế nào để tạo các trường hợp End To End Testing…và còn nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, hy vọng giúp ích được các bạn trong quá trính testing những sản phẩm của mình. Cảm ơn https://www.guru99.com/end-to-end-testing.html đa cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888