Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020